o nasnowościforumgalerialinkiplikistatutdeklaracja członkowskakontakthomeBiuletyn Informacji Publicznej
Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

  1. Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego, zwany dalej ZZKRL jest organizacją samorządną, niezależną i dobrowolną.
  2. ZZKRL broni praw i interesów swoich członków w zakresie warunków pracy i płacy, oraz warunków socjalno-bytowych.
  3. ZZKRL może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych założeniach programowych.
§2
  1. Realizując swoje cele ZZKRL postępuje zgodnie z niniejszym statutem, ustawą o Związkach Zawodowych, Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, przestrzegając zasad określonych w Konstytucji, oraz zgodnie z literą prawa.
§3
  1. Terenem działalności ZZKRL jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
  2. Dla realizacji swoich celów statutowych ZZKRL może prowadzić swoją statutową działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
  1. ZZKRL jest wpisany do Rejestru Związków Zawodowych i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
  2. ZZKRL działa przez organy wskazane w niniejszym statucie.
  3. ZZKRL do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
  4. ZZKRL może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II - CELE I ZADANIA ZZKRL
Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział IV - WŁADZE ZZKRL, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE ZZKRL
Rozdział VI - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZZKRL
Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Logowanie
Zaloguj się do systemu wpisując swój login i hasło:

Login: 
Hasło: Jeśli nie masz loginu dowiedz się jak go otrzymać.

Copyright 2002 ZZ KRL. Wszelkie prawa zastrzeżone.