o nasnowościforumgalerialinkiplikistatutdeklaracja członkowskakontakthomeBiuletyn Informacji Publicznej
Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

Rozdział II
CELE I ZADANIA ZZKRL

§5

  Celem ZZKRL jest:
 1. Obrona praw, godności i interesów zawodowych, materialnych i socjalno-bytowych swoich członków.
 2. Tworzenie i działanie na rzecz utrzymania wysokiego prestiżu zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego i Asystenta Kontrolera Ruchu Lotniczego, oraz integrowanie środowiska zawodowego.
§6
  Do osiągnięcia swoich celów ZZKRL dąży przez:
 1. Współpracę z Kierownictwem zakładu pracy i innymi organizacjami społecznymi.
 2. Współpracę z organami władz lotnictwa cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, oraz na arenie międzynarodowej - poprzez współpracę ze specjalistyczną Federacją Kontrolerów Ruchu Lotniczego - IFATCA (International Federation Of Air Traffic Controllers` Associations) i innymi organizacjami lotniczymi - ICAO (International Civil Avation Organization), ATC EUC (Air Traffic Controller's European Unions Coordination).
 3. Wyrażanie opinii środowiska na temat warunków pracy i zabezpieczenia technicznego służb Kontroli Ruchu Lotniczego, oraz współuczestnictwo w kształtowaniu tych warunków.
 4. Współuczestnictwo w podwyższaniu kwalifikacji i poziomu etyki zawodowej pracowników służb Kontroli Ruchu Lotniczego.
 5. Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, organów władzy i administracji państwowej, oraz zrzeszeń i organizacji społecznych.
 6. Współdziałanie z administracją przedsiębiorstwa w zakresie wynikającym z wypełniania postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, oraz współuczestnictwo w nowelizacji tego Układu zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącymi zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego i Asystenta Kontrolera Ruchu Lotniczego.
 7. Kontrolę zależności: wynagrodzenie za pracę a koszt utrzymania i efekty ekonomiczne, a co za tym idzie wnioskowanie regulacji wynagrodzenia za pracę.
 8. Kontrolę wykonywania przez Przedsiębiorstwo obowiązujących przepisów państwowych, resortowych i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w zakresie nałożonych zadań gospodarczych, a w szczególności postanowień i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy, oraz specjalistycznych organizacji międzynarodowych IFATCA i ICAO.
 9. Pomoc prawną i interwencje w konflikcie między pracownikiem a pracodawcą.
 10. Organizację i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg pracowniczych w przypadku istotnego naruszenia interesów ludzi pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 11. Organizowanie oraz dofinansowywanie imprez integracyjnych dla członków ZZKRL.
 12. Pomoc materialną dla członków ZZKRL poprzez:
  1. Udzielanie zapomóg bezzwrotnych członkom ZZKRL z powodu ciężkiej choroby członka ZZKRL lub członka jego najbliższej rodziny.
  2. Udzielanie zapomóg bezzwrotnych członkom ZZKRL z powodu śmierci członka jego najbliższej rodziny.
  3. Udzielanie zapomóg bezzwrotnych najbliższej rodzinie członka ZZKRL w związku z jego śmiercią.
  4. Udzielanie zapomóg zwrotnych członkom ZZKRL z powodu nagłego niespodziewanego pogorszenia sytuacji materialnej lub socjalno-bytowej.
  5. Udzielanie zapomóg bezzwrotnych członkom ZZKRL z tytułu urodzenia się dziecka.

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II - CELE I ZADANIA ZZKRL
Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział IV - WŁADZE ZZKRL, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE ZZKRL
Rozdział VI - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZZKRL
Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Logowanie
Zaloguj się do systemu wpisując swój login i hasło:

Login: 
Hasło: Jeśli nie masz loginu dowiedz się jak go otrzymać.

Copyright 2002 ZZ KRL. Wszelkie prawa zastrzeżone.