o nasnowościforumgalerialinkiplikistatutdeklaracja członkowskakontakthomeBiuletyn Informacji Publicznej
Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

  ZZKRL tworzą członkowie:
 1. Kontrolerzy Ruchu Lotniczego i Asystenci Kontrolerów Ruchu Lotniczego pracujący zawodowo w służbach ruchu lotniczego, zrzeszeni na zasadzie dobrowolności, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawieni praw publicznych.
 2. Emeryci i renciści wykonujący w latach swej sprawności zawód Kontrolera Ruchu Lotniczego lub Asystenta Kontrolera Ruchu Lotniczego, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawieni praw publicznych.
 3. Kontrolerzy Ruchu Lotniczego, którzy utracili możliwość wykonywania zawodu, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawieni praw publicznych.
 4. Członka przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, zawierającej zobowiązanie podporządkowania się statutowi ZZKRL, jego regulaminom wewnętrznym i uchwałom władz ZZKRL, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków ZZKRL kandydatów:
  1. którzy uprzednio zrzekli się członkostwa w ZZKRL,
  2. których członkostwo wygasło z powodu wykluczenia określonego w § 11 ust. 3,
  3. których członkostwo wygasło z powodu nie płacenia składek przez okres co najmniej trzech miesięcy.
§8
  Członek ZZKRL ma prawo:
 1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem głosowania uchwał.
 2. Być informowanym o działalności ZZKRL.
 3. Występowania z wnioskami i żądaniami do władz związkowych wszystkich szczebli.
 4. Korzystania z pomocy ZZKRL przy realizacji zobowiązań socjalno-bytowych i BHP ze strony przedsiębiorstwa.
 5. Korzystania z pomocy prawnej ZZKRL w celu ochrony swych praw w sporze z pracodawcą.
 6. Być powiadomionym i brać udział w zebraniach, na których władze ZZKRL podejmują uchwały dotyczące jego osoby. Uzasadniona nieobecność zainteresowanego członka unieważnia uchwały tego zebrania dotyczące jego osoby.
§9
  Członek ZZKRL ma obowiązek:
 1. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz ZZKRL.
 2. Brać czynny udział w działalności ZZKRL.
 3. Regularnie płacić składki członkowskie.
 4. Solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez ZZKRL i popierać wysuwane przezeń wnioski i żądania.
 5. Godnie reprezentować ZZKRL i dbać o jego dobre imię.
§10
 1. Członkowie ZZKRL, którzy działają na szkodę ZZKRL, bądź naruszają postanowienia statutu podlegają karom organizacyjnym:
  1. Upomnienia,
  2. Nagany,
  3. Zawieszenia w prawach członka,
  4. Wykluczenia ze ZZKRL.
 2. O nałożeniu kar określonych w ust. 1 decyduje Sąd Koleżeński.
 3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest decyzją ostateczną.
§11
  Członkostwo wygasa z chwilą:
 1. Zrzeczenia się członkostwa, o czym członek ma obowiązek zawiadomić pisemnie Zarząd z 30-dniowym wyprzedzeniem,
 2. Utraty praw publicznych,
 3. Podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków o wykluczeniu członka z szeregów ZZKRL,
 4. Śmierci członka ZZKRL,
 5. W wypadku nie wnoszenia składek członkowskich przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy, fakt wygaśnięcia członkostwa potwierdza Zarząd większością głosów podczas głosowania jawnego przeprowadzonego w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II - CELE I ZADANIA ZZKRL
Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział IV - WŁADZE ZZKRL, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE ZZKRL
Rozdział VI - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZZKRL
Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Logowanie
Zaloguj się do systemu wpisując swój login i hasło:

Login: 
Hasło: Jeśli nie masz loginu dowiedz się jak go otrzymać.

Copyright 2002 ZZ KRL. Wszelkie prawa zastrzeżone.