o nasnowościforumgalerialinkiplikistatutdeklaracja członkowskakontakthomeBiuletyn Informacji Publicznej
Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

Rozdział IV
WŁADZE ZZKRL, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

§12

 1. Władzami ZZKRL są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński,
  5. Prezydium Zarządu.
 2. Władze ZZKRL działają na podstawie regulaminów przyjętych przez Walne Zebranie Członków ZZKRL.
§ 13
  Wybory do władz ZZKRL:
 1. Władze ZZKRL wszystkich szczebli pochodzą z wyboru i wybiera je Walne Zebranie Członków.
 2. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
  1. Nie ogranicza się liczby kandydatów,
  2. Głosuje się na wyraźnie wskazanych przez głosujących kandydatów,
  3. Głosowanie jest tajne,
  4. Kadencja władz ZZKRL trwa 2 (dwa) lata,
  5. Osoba powołana do pełnienia funkcji we władzach ZZKRL może wykonywać tę samą funkcję przez okres nie dłuższy niż dwie kadencje, w wyjątkowych wypadkach na wniosek co najmniej 10 (dziesięciu) członków ZZKRL, Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o jednokrotnym wydłużeniu kadencji władz ZZKRL do 6 (sześciu) miesięcy.
 3. Członkowie władz ZZKRL nie mogą pełnić funkcji kierowniczych w Przedsiębiorstwie, organach władzy i administracji państwowej.
 4. Na czas pełnienia funkcji kierowniczej w wymienionych organizacjach i instytucjach, może być zawieszone wykonywanie funkcji we władzach ZZKRL.
 5. Możliwość wyboru działania we władzach wymienionych wyżej organizacji i instytucji albo we władzach ZZKRL, należy do kandydata do władz ZZKRL.
 6. Członek organu ZZKRL może na okres do jednego roku zawiesić wykonywanie swojej funkcji członka takiego organu, za pisemnym powiadomieniem skierowanym wraz z uzasadnieniem (z 14-dniowym wyprzedzeniem) do organu ZZKRL, w którym pełni funkcję oraz do Komisji Rewizyjnej. Zawieszenie może nastąpić z istotnych przyczyn, w tym zdrowotnych. W wypadku zawieszenia:
  1. w Zarządzie - Przewodniczącego Zarządu, jego funkcje przejmuje Wiceprzewodniczący;
  2. w Komisji Rewizyjnej - Przewodniczącego, jego funkcje przejmuje Wiceprzewodniczący;
  3. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, jego funkcje przejmuje Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
§ 14
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą ZZKRL.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zbiera się co najmniej raz w roku, zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 ogółu członków. Walne Zebranie Członków powinno się odbyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. Uchwalanie wytycznych i kierunków działania ZZKRL,
  2. Ocenianie działalności ZZKRL i jego władz,
  3. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. Wybór i odwoływanie władz ZZKRL,
  6. Uchylanie uchwał Zarządu,
  7. Uchylanie decyzji Sądu Koleżeńskiego,
  8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu ZZKRL,
  9. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
  10. Rozpatrywanie i uchwalanie wniosków przedstawionych przez władze ZZKRL, bądź przez jego członków,
  11. Zatwierdzanie budżetu ZZKRL,
  12. Nabywanie i zbywanie nieruchomości,
  13. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z innym związkiem zawodowym lub przystąpienia do organizacji zrzeszającej związki zawodowe,
  14. Uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Zarządu,
  15. Ustalanie ostatecznej interpretacji statutu i regulaminów ZZKRL po wysłuchaniu opinii Zarządu ZZKRL.
 5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały przy obecności:
  1. Co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie,
  2. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zebranie podejmuje w drugim terminie uchwały zwykłą większością głosów.
 6. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, poza wyborami i odwoływaniem członków władz.
 7. Na żądanie co najmniej 10 (dziesięciu) obecnych na Zebraniu członków ZZKRL Przewodniczący zebrania zarządza tajność głosowania także w innych sprawach.
§ 15
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/4 liczby członków.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 4. Tematem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być tylko te sprawy, dla których zostało ono zwołane, a w razie częściowego lub całkowitego ustąpienia władz ZZKRL, również i wybory uzupełniające.
§ 16
 1. W skład Zarządu wchodzi: Przewodniczący i nie więcej niż 6 (sześciu) członków.
 2. Walne Zebranie Członków dokonuje bezpośredniego wyboru Przewodniczącego Zarządu.
 3. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala Walne Zebranie Członków na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
  1. W ramach Zarządu ZZKRL jest powoływane Prezydium Zarządu w składzie czteroosobowym: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik, Sekretarz.
 4. Zarząd ZZKRL na wniosek Przewodniczącego Zarządu wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 6. Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata. Ulega ona przedłużeniu w przypadku, gdy ze względów obiektywnych nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów.
 7. W przypadku, gdy w okresie kadencji ustąpi z Zarządu więcej niż połowa jego członków lub ustąpi Przewodniczący powinno się odbyć niezwłocznie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem dokonania wyborów uzupełniających.
  1. W wypadku ustąpienia lub zawieszenia funkcji przez Przewodniczącego Zarządu działalnością ZZKRL kieruje Wiceprzewodniczący, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu lub zakończenia okresu zawieszenia funkcji. W wypadkach opisanych w zdaniu powyżej Wiceprzewodniczący wstępuje w prawa i obowiązki Przewodniczącego Zarządu.
  2. Zarząd i Prezydium Zarządu podejmuje decyzje w obecności co najmniej 3/4 członków Zarządu lub Prezydium Zarządu, zwykłą większością głosów, w wypadku równowagi głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Zarządu. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący Zarządu na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu lub Prezydium Zarządu.
 8. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie ZZKRL wobec władz i organów administracji państwowej oraz gospodarczej, a także innych organizacji i instytucji,
  2. Kierowanie bieżącą działalnością ZZKRL zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, ust. 3, ust. 4 Statutu,
  3. Zarządzanie majątkiem oraz funduszami ZZKRL,
  4. Nabywanie i zbywanie ruchomości,
  5. Przyjmowanie członka na podstawie pisemnej deklaracji oraz składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków o wykluczenie członka z szeregów ZZKRL, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, ust. 3, ust. 4 Statutu,
  6. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności ZZKRL,
  7. Przygotowywanie budżetu ZZKRL; budżet musi być uchwalony przez Walne Zebranie Członków,
  8. Opracowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i wnioskowanie o jego zmiany, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, ust. 3, ust. 4 Statutu,
  9. Powoływanie stałych lub doraźnych Komisji oraz organów doradczych i uchwalanie ich regulaminów,
  10. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, ust. 3, ust. 4 Statutu.
§ 17
 1. Przewodniczący Zarządu kieruje działalnością Zarządu, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje stosownie do przysługujących mu uprawnień.
  1. Przewodniczący Zarządu kieruje bieżącą działalnością ZZKRL, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje stosownie do przysługujących mu uprawnień, tj. ma prawo:
   1. jednoosobowo występować wobec pracodawcy,
   2. podejmować decyzje w zakresie określonym w § 16 ust. 8 lit. b., lit. h., lit. j. powyżej, z zastrzeżeniem, że decyzje Przewodniczącego Zarządu wymagają wcześniejszego zasięgnięcia opinii lub zwołania posiedzenia Prezydium Zarządu na wniosek co najmniej jednego członka Prezydium Zarządu.
 2. ZZKRL reprezentują w stosunkach wewnętrznych i na zewnątrz:
  1. jednoosobowo Przewodniczący Zarządu,
  2. co najmniej dwuosobowo:
   1. Wiceprzewodniczący i Skarbnik lub
   2. Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
 3. Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością ZZKRL, z zastrzeżeniem, że na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu Przewodniczący zwołuje Zarząd.
 4. W zakresie § 16 ust. 8 lit. b., lit. e., lit. h., lit. j. powyżej Prezydium Zarządu może podejmować decyzje, występować lub pracować samodzielnie, o ile nie zaistnieje przesłanka opisana w ust. 3 lub ust. 1a powyżej.
§ 18
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 (czterech) członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i członków.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przezeń członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 5. Kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zarządu w zakresie zgodności jego działania z przepisami prawa, statutem ZZKRL, uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz celowości i gospodarności,
 6. Analizowanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwał Zarządu,
 7. Składanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 8. Składanie wniosku do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.
§ 19
 1. Sąd Koleżeński składa się z 4 (czterech) członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. Orzekanie w sprawach członków ZZKRL nie wywiązujących się z obowiązku przestrzegania postanowień Statutu ZZKRL, regulaminów oraz uchwał władz ZZKRL,
  2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów między członkami a władzami ZZKRL,
  3. Jako sądu polubownego - rozpatrywanie sporów między członkami ZZKRL, na wniosek jednej ze stron.
 4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie, co najmniej trzyosobowym.
 5. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 6. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 7. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. Upomnienia,
  2. Nagany,
  3. Zawieszenia w prawach członka,
  4. Wykluczenia ze ZZKRL.
 8. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 9. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przezeń członek Sądu ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.
 10. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II - CELE I ZADANIA ZZKRL
Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział IV - WŁADZE ZZKRL, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE ZZKRL
Rozdział VI - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZZKRL
Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Logowanie
Zaloguj się do systemu wpisując swój login i hasło:

Login: 
Hasło: Jeśli nie masz loginu dowiedz się jak go otrzymać.

Copyright 2002 ZZKRL. Wszelkie prawa zastrzeżone.