o nasnowościforumgalerialinkiplikistatutdeklaracja członkowskakontakthomeBiuletyn Informacji Publicznej
Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZZKRL

§ 20

  Majątek i fundusze ZZKRL powstają z:
 1. Składek członkowskich.
 2. Darowizn, spadków, zapisów i dotacji.
 3. Dochodów z majątku ZZKRL.
 4. Dochodów z działalności statutowej i gospodarczej ZZKRL.
§ 21
 1. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno-oświatowej ZZKRL oraz innej jego działalności statutowej.
 2. Podstawą działalności finansowej władz ZZKRL są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.
 3. Budżety układane są na okres roczny, ze szczególnym zachowaniem zasad rachunkowości i zgodne z obowiązującymi ustawami w tym zakresie.
 4. Stan finansów ZZKRL będzie ogłaszany na Walnym Zebraniu Członków.
 5. Pracownicy nie będący członkami ZZKRL zwracający się o pomoc prawną do ZZKRL są zobowiązani wystąpić pisemnie do Prezydium Zarządu o udzielenie takiej pomocy wraz z uzasadnieniem oraz deklaracją pokrycia jej kosztów. Prezydium Zarządu w odniesieniu do Pracownika, który nie jest członkiem ZZKRL, a występuje o pomoc może zdecydować o udzieleniu pomocy z zastrzeżeniem konieczności zwrotu części lub całości kosztów poniesionych z tego tytułu przez ZZKRL.
§ 22
 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych lub / i finansowych w imieniu ZZKRL są uprawnieni:
  1. Przewodniczący Zarządu łącznie ze Skarbnikiem, lub
  2. Wiceprzewodniczący łącznie ze Skarbnikiem, lub
  3. Przewodniczący Zarządu i Wiceprzewodniczący.

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II - CELE I ZADANIA ZZKRL
Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział IV - WŁADZE ZZKRL, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE ZZKRL
Rozdział VI - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZZKRL
Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Logowanie
Zaloguj się do systemu wpisując swój login i hasło:

Login: 
Hasło: Jeśli nie masz loginu dowiedz się jak go otrzymać.

Copyright 2002 ZZ KRL. Wszelkie prawa zastrzeżone.