o nasnowościforumgalerialinkiplikistatutdeklaracja członkowskakontakthomeBiuletyn Informacji Publicznej
Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZZKRL

§23

  1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
  2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności 1/4 liczby osób uprawnionych do głosowania.
  3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Członków, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 24
  1. Uchwałę o rozwiązaniu ZZKRL podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
  2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu się ZZKRL określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek.
  3. Likwidator po zakończeniu prac, występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o skreślenie ZZKRL z rejestru.

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II - CELE I ZADANIA ZZKRL
Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział IV - WŁADZE ZZKRL, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE ZZKRL
Rozdział VI - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZZKRL
Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Logowanie
Zaloguj się do systemu wpisując swój login i hasło:

Login: 
Hasło: Jeśli nie masz loginu dowiedz się jak go otrzymać.

Copyright 2002 ZZKRL. Wszelkie prawa zastrzeżone.